សុវត្ថិភាព

រក្សា និង​ថែទាំ​ទ្រព្យ​របស់​អតិថិជន​ដោយ​ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ខ្ពស់​។

រហ័ស

ទទួល​បាន​សាច់​ប្រាក់ឆាប់រហ័ស ក្នុងរយៈពេល​តែប៉ុន្មាន​នាទី។

ជម្រើស

បំលែង​គ្រប់​ទ្រព្យ​មាន​តម្លៃ​ទៅ​ជា​សាច់​ប្រាក់​តាម​តម្រូវ​ការ​។

សូម​​ស្វា​គមន៍​​មក​​កាន់​​ក្រុមហ៊ុន​បញ្ចាំ ឃែស យូ អាប់


ជាមួយ​បទ​ពិសោធ​អាជីវកម្ម​បញ្ចាំ​ជាង ៤០ឆ្នាំ នៅ​ប្រទេសសិង្ហបុរី Cash-U-Up​ បានពង្រីក អាជីវកម្ម​របស់​ខ្លួន​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ដោយ​មាន​ការ​ចូល​រួម​ពី​អ្នកវិនិយោគខ្មែរ និងសិង្ហបុរី។