យានយន្ត

យានយន្ត

ក្រុមហ៊ុន​ឃែស យូ អាប់ មានទទូល​បញ្ចាំ ម៉ូតូ ឡាន​ នឹង កាតគ្រីម៉ូតូ ឡាន ដោយ​អត្រាការប្រាក់​សមរម្យ​ មាន​លក្ខណៈ​ងាយស្រួល​និង​សេវារហ័ស​ទាន់ចិត្ត។​ យើងមាន៖
អ្នកជំនាញ​ក្នុង​ការវាយតម្លៃ​ឡាន ម៉ូតូ​របស់លោកអ្នក សមស្រប​តាម​ទីផ្សារ​ជាក់ស្តែង
លោកអ្នក​ត្រូវមាន​ឯកសារ​គ្រប់គ្រាន់​ភ្ជាប់​មកជាមួយ។

សុវត្ថិភាព៖ យើង​មាន​ឃ្លាំង​រឹងមាំ សម្រាប់​ទុកដាក់​រក្សាទុក​ឡាន​ម៉ូតូ​លោកអ្នក