យានយន្ត

ក្រុមហ៊ុនឃែស យូ អាប់ មានទទូលបញ្ចាំ ម៉ូតូ ឡាន​ នឹង កាតគ្រីម៉ូតូ ឡាន ដោយអត្រាការប្រាក់សមរម្យ​ មានលក្ខណៈងាយស្រួលនិងសេវារហ័សទាន់ចិត្ត។​ យើងមាន:
អ្នកជំនាញក្នុងការវាយតម្លៃឡាន ម៉ូតូរបស់លោកអ្នក សមស្របតាមទីផ្សារជាក់ស្តែង
លោកអ្នកត្រូវបានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ភ្ជាប់មកជាមួយ។

សុវត្តិភាព៖
យើងមានឃ្លាំងរឹងមាំ សម្រាប់ទុកដាក់រក្សាទុកឡានម៉ូតូលោកអ្នក