គ្រឿងអេឡិចត្រូនិក

គ្រឿងអេឡិចត្រូនិក

ក្រុមហ៊ុន​ឃែស យូ អាប់ មានទទូល​បញ្ចាំ​ គ្រឿង​អេឡិចត្រូនិក​ ដូចជា​ទូរស័ព្ទ​ កុំព្យូរទ័រយួរដៃ កាមេរ៉ា។
យើង​មាន​អ្នក​វាយតម្លៃ​ជំនាញ​ត្រួតពិនិត្យ​ និង​ផ្តល់​តម្លៃ​ខ្ពស់​ស្របតាម​ទីផ្សារ​ជាក់ស្តែង។

សុវត្ថិភាព៖ យើង​មាន​និតិវិធី​សុវត្ថិភាព​ និង​ទូរដែក​សម្រាប់​ទុកដាក់​ថែរក្សា​របស់ទ្រព្យ​លោកអ្នក