គ្រឿងអេឡិចត្រូនិក

ក្រុមហ៊ុនឃែស យូ អាប់ មានទទូលបញ្ចាំ​ គ្រឿងអេឡិចត្រូនិក​ ដូចជាទូរសព្ទ័​ កុំព្យូរទ័រយូរដៃ កាមេរ៉ា។
យើងមានអ្នកវាយតម្លៃជំនាញត្រួតពិនិត្យនិងផ្តល់តម្លៃខ្ពស់ស្របតាមទីផ្សារជាក់ស្តែង។

សុវត្តិភាព
យើងមាននិតិវិធីសុវត្តិភាព​ និងទូរដែកសម្រាប់ទុកដាក់ថែរក្សារបស់ទ្រព្យលោកអ្នក