គ្រឿងអលង្ការ

គ្រឿងអលង្ការ

ក្រុមហ៊ុន​ឃែស យូ អាប់ មានទទូល​បញ្ចាំ គ្រឿងអលង្ការ មាស ពេជ្រ ក្នុង​អត្រា​ការប្រាក់​សមរម្យ។
យើង​មាន​ត្រួតពិនិត្យ​និង​វាយតម្លៃ របស់ទ្រព្យ​លោកអ្នក​និង​ផ្តល់ជូន​នូវ​តម្លៃ​ដែល​សមស្រប​តាម​ទីផ្សារ​ជាក់ស្តែង។

សុវត្ថិភាព៖ យើង​មាន​និតិវិធី​សុវត្តិភាព​ និង​ទូរដែក​សម្រាប់​ទុកដាក់​ថែរក្សា​របស់ទ្រព្យសម្បត្តិ​របស់​លោកអ្នក​ប្រកបដោយ​សុវត្តិភាព