គ្រឿងអលង្ការ

ក្រុមហ៊ុនឃែស យូ អាប់ មានទទូលបញ្ចាំ គ្រឿងអលង្ការ មាស ពេជ្រ ក្នុងអត្រាការប្រាក់សមរម្យ។
យើងមានត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃ របស់ទ្រព្យលោកអ្នកនិងផ្តល់ជូននូវតម្លៃដែលសមស្របតាមទីផ្សារជាក់ស្តែង។

សុវត្តិភាព
យើងមាននិតិវិធីសុវត្តិភាព​ និងទូរដែកសម្រាប់ទុកដាក់ថែរក្សារបស់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកអ្នកប្រកបដោយសុវត្តិភាព