សូមស្វាគមន៍ទំព័រការងាររបស់ ឃែស យូ អាប់!

សែ្វងរកឱកាសការងារ

សូមស្វាគមន៍ទំព័រការងាររបស់ ឃែស យូ អាប់!

ធ្វើការ​នៅ​ហាងបញ្ចាំ ឃែស យូ អាប់​ គឺ​ជា​ឱកាស​ដ៏ល្អលើស​ពី​ការងារ​ដែល​ទទួល​បាន ពោរពេញ​ដោយ​ភាពច្នៃប្រឌិត​នឹង​ធ្វើឱ្យអ្នក​រីកចម្រើន​ប្រកបដោយ​វិជ្ជាជីវៈ។

ភាពជោគជ័យ​របស់អ្នក​សំខាន់​ចំពោះយើង! នេះជាមូលហេតុ​ដែល​យើង​ស្វាគមន៍​ជានិច្ច​ចំពោះ​បុគ្គលិក​ថ្មី​តាម​រយៈ​ការផ្តល់​ការបណ្តុះបណ្តាល និង​ឱកាស​អភិវឌ្ឍន៍​ជំនាញ​ដែល​អ្នកត្រូវការ។

ប្រសិន​បើ​អ្នកស្រលាញ់​ការងារ នៅក្នុង​អាជីវកម្ម​​ ហាងបញ្ចាំ ដែល​ឈានមុខគេ សូមជ្រើសរើស ឃែស យូ អាប់ អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​ប្រាក់បៀវត្ស​សមរម្យ​រួមទាំង​ឱកាស​ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍​ជំនាញ​ផ្សេងៗ។