ទំនួលខុសត្រូវសង្គម

ក្រុមហ៊ុន ឃែស យូ អាប់ សហការគ្នា​ដើម្បី​លើកកម្ពស់​សុវត្ថិភាព​ចរាចរណ៍​សម្រាប់​អ្នកធើ្វដំណើរ​នៅកម្ពុជា


ដើម្បី​ចូលរួមចំណែក និង​លើកកម្ពស់​សុវត្ថិភាព​ កាត់បន្ថយ​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍ ក្រុមហ៊ុន ឃែស យូ អាប់​ ដែលជា​ហាងបញ្ចាំ​ស្របច្បាប់​ឈានមុខគេ នៅកម្ពុជា បានឧបត្ថម្ភ មួកសុវត្ថិភាព ដល់អ្នកដំណើរ​តាម​ដងផ្លូវ​ដែលជា​ផ្នែកមួយ នៃយុទ្ធនាការ  ការណែនាំ  និង​លើកទឹកចិត្ត​ពីអត្ថប្រយោជន៍  នៃការ​ពាក់មួក​សុវត្ថិភាព របស់​ក្រុមហ៊ុន​សម្រាប់​ឆ្នាំ២០១៩។

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែក សូម​កុំឱ្យមាន​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍ ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន ឃែស យូ អាប់!