ការងារ

បេក្ខជន​ទាំងអស់ ត្រូវបាន​ស្វាគមន៍​ក្នុងការ​ដាក់ពាក្យ​សុំបម្រើការងារ ដោយមាន​ជម្រើស​ជំនាញ​ជាច្រើន​សម្រាប់​ជ្រើសរើស ជាមួយ​សមាជិក​ក្រុមការងារ​ធនធានមនុស្ស​របស់យើង​ដោយប្រើ​ទម្រង់ព័ត៌មាន​ខាងក្រោម។

  Submit CV

  * Only accepts uploads in pdf file format with no more than 2MB (2048 Kb)

  ចំណងជើង មុខងារការងារ ទីតាំង
  Business Development Manager
  Business Development Manager Business Phnom Penh
  Business Phnom Penh
  មន្រ្តី​ធនធានមនុស្ស និង​រដ្ឋបាល​ជាន់ខ្ពស់ Human Resources ភ្នំពេញ
  គណនេយ្យករសាខា
  គណនេយ្យករសាខា Finance Department ទីក្រុងព្រះសីហនុ
  Finance Department ទីក្រុងព្រះសីហនុ