ការងារ

បេក្ខជន​ទាំងអស់ ត្រូវបាន​ស្វាគមន៍​ក្នុងការ​ដាក់ពាក្យ​សុំបម្រើការងារ ដោយមាន​ជម្រើស​ជំនាញ​ជាច្រើន​សម្រាប់​ជ្រើសរើស ជាមួយ​សមាជិក​ក្រុមការងារ​ធនធានមនុស្ស​របស់យើង​ដោយប្រើ​ទម្រង់ព័ត៌មាន​ខាងក្រោម។

  Submit CV

  * Only accepts uploads in pdf file format with no more than 2MB (2048 Kb)

  ចំណងជើង មុខងារការងារ ទីតាំង
  Business Development Manager
  Business Development Manager Business Phnom Penh
  Business Phnom Penh
  គណនេយ្យករសាខា
  គណនេយ្យករសាខា Finance Department ទីក្រុងព្រះសីហនុ
  Finance Department ទីក្រុងព្រះសីហនុ